Update NieuwRoomburgpark

5-4 Nieuws

Beste leden,

Zoals een groot aantal van jullie weet, is het bestuur druk in gesprek met de gemeente en andere belanghebbenden over de uitbreidingsplannen van de hockeyvelden in onze wijk. De aanleiding van de uitbreiding is de huidige overbezetting van de velden en stijgende vraag naar hockey in Leiden de komende jaren (geprognotiseerd door KNHB en geverifieerd door gemeente).

Het bestuur vindt het belangrijk dat deze uitbreiding past binnen de visie van het wijksportpark Nieuw Roomburgpark. Deze visie hebben we samen met tennisclub Roomburg, kinderdagverblijf ’t Kasteel en de Lorentzschool ontwikkeld.

In de nieuwsbrief van maart berichtten we er al over: de gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de uitbreiding van de hockeyvelden en op 18 maart presenteerde zij drie scenario’s (schetsen). Een drietal scenario’s waar wij blij mee zijn omdat alle scenario’s de uitbreiding naar vijf hockeyvelden in de wijk laten zien. We hebben hier positief op gereageerd in de wetenschap dat er nog veel ruimte is om er samen met álle belanghebbenden verdere uitwerking aan te geven en te komen tot een ontwerp dat goed aansluit bij onze visie op het wijksportpark en waarbinnen ook de wensen van omwonenden beter tot hun recht kunnen komen.

Verdere uitwerking van de scenario’s is wat ons betreft dus nog wenselijk. Bijvoorbeeld als het gaat om –tot nu toe in de voorgelegde scenario’s onderbelichte - maatschappelijke thema’s zoals (klik en lees meer):

1) groenbeleving is leidend met behoud en versterking van groen

2) integrale benadering van de ruimte inclusief bouwlocaties bij Lorentzschool en de Oppenheimstraat

3) verminderen van parkeer- en verkeeroverlast

4) een centraal club- en buurthuis voor iedereen

5) duurzaamheid en wateradaptatie

6) verbinding park en Lorentzschool.

Voorstanders van behoud van groen
Helaas weten we dat niet iedereen zo blij is met de gepresenteerde scenario’s. Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek leidt tot negatieve reacties bij andere belanghebbenden in de wijk. Deze reacties richten zich onder andere op het ontbreken van een aantal van bovengenoemde punten zoals behoud van groen en duurzaamheid en het reduceren van (parkeer)overlast. Verder lijkt het beeld te ontstaan dat er sprake is van onnodige verdringing of splitsing van bijvoorbeeld ’t Zoeteland. Jammer, want ook wij zijn groot voorstander van het behoud van groen, het streven naar duurzaamheid en het zoveel mogelijk beperken van overlast. Inmiddels werkt de gemeente aan een tweede scenario voor de Trigon-locatie waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van ‘t Zoeteland.

Gezamenlijk optrekken
Als initiatief Roomburgpark waarderen we de noodzakelijke regie die de gemeente heeft genomen. We zien het haalbaarheidsonderzoek als een eerste stap in de goede richting en zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat de focus tijdens de vervolgstappen meer komt te liggen op de beschreven maatschappelijke thema’s. Verder hopen we tijdens het vervolg op positieve manier op te kunnen trekken met alle andere belanghebbenden. Het is tenslotte een wijksportpark dat wat ons betreft meerwaarde heeft voor de buurt, wijk en stad.

Zodra we jullie meer kunnen berichten over de voortgang, laten we dit niet na. Kreeg je bij het lezen van deze update zin om een steentje bij te dragen aan het verder helpen van de plannen? Schroom niet te reageren. Alle hulp is welkom.

Het Bestuur
 
5-4-2019 Van het bestuur