Roomburgerpark (Q&A onderaan)

faq Roomburgpark
Het inrichtingsvoorstel Roomburgerpark heeft de gemoederen in de wijk, en sinds september ook daarbuiten, flink bezig gehouden. Er heeft zelfs een referendum over het inrichtingsvoorstel plaats gevonden tijdens de landelijke verkiezingen. Hoe dit allemaal zo heeft kunnen lopen en wat het voorstel inhield is hieronder te vinden.

De definitieve uitslag van het referendum 18 maart, 20.30 uur.
- De opkomst: 60% (61.385)
- Tegen: 66% (40.569)
- Voor: 28% (17.255)
- Blanco of ongeldig: 6% (3.400 blanco, 161 ongeldig)

Meer te lezen op:
- Sleutelstad: https://sleutelstad.nl/2021/03/18/uitslag-referendum-leiden-stemt-tegen-plannen-roomburgerpark/

Wij zijn nu in afwachting van wat de politiek gaat doen want met deze uitslag is het probleem helaas niet opgelost.
- Sleutelstad: https://sleutelstad.nl/2021/03/21/hockeyclub-roomburg-gemeenteraad-is-nu-aan-zet-vierde-hockeyveld-nog-steeds-nodig/

Geschiedenis
Sinds 2002 zijn we als club in gesprek met de gemeente voor uitbreiding van het aantal velden voor onze hockeyclub. De gemeente had het vierde (en slecht bespeelbare) grasveld ingeruild voor woningbouw in 1996. Dit ter financiering van onze kunstgras velden en verlichting omdat onze zompige grasvelden zo drassig waren dat de helft van de wedstrijden moesten worden afgelast. Achteraf een zeer ongelukkige keuze want in de jaren erna neemt de populariteit van de hockeysport snel toe en groeit de gemeente. Met de drie huurvelden komen wij niet meer uit. In 2006 is het ledental de 1200 gepasseerd en in de nieuwe Leidse sport-nota van 2008 wordt Roomburg verblijd met twee nieuwe velden, te financieren door de gemeente. Helaas weet niemand waar... De discussie komt jaarlijks op tafel bij het overleg tussen bestuur en de gemeente. Ondanks de ledenstop die al tijden gehanteerd wordt, puilen we uit. Sinds 2017 wordt er door de jeugd ook getraind op het sportcomplex van Trigon aan de Cronesteinkade vanwege ruimtegebrek, maar hier kunnen geen wedstrijden worden gespeeld. Voor de 'thuis'wedstrijden moet per huidig seizoen zelfs veldruimte worden ingehuurd op het Universitaire sportcomplex aan de andere kant van de stad.

Groei
Hockey is een populaire snel groeiende sport in Nederland, hoewel in sommige regio's dit lijkt te veranderen. Het laatste geldt niet voor Leiden: onze jeugdteams zijn groot gemaakt, zitten vrijwel allemaal overvol en aanmeldingen blijven komen. Leden aantal is daardoor de afgelopen jaren licht toegenomen, zie deze tabel. Omdat we het aantal teams niet kunnen uitbreiden moeten we dus regelmatig kinderen weigeren. Op basis van de demografische ontwikkelingen in Leiden en de verwachtingen van de KNHB hebben wij 5 velden nodig. Wij willen namelijk graag alle jeugd die zich aanmeldt laten hockeyen en daarnaast willen wij een aantal groepen bedienen die nu nog helemaal niet terecht kunnen in de stad Leiden. Dit geldt voor senioren met fithockey, minder-validen met LG/G – hockey en de Leidse studenten. 

Uitbreiding in de wijk
Uitbreiding in de wijk met één veld (naast het gastgebruik bij Trigon) heeft onze grote voorkeur. Hier ligt onze geschiedenis sinds 1955 en hier is onze binding. Natuurlijk hebben wij meegedacht met de gemeente over verplaatsing naar onder andere de Vliet. Die verplaatsing was vanwege een aantal redenen niet mogelijk voor de gemeente. Vooral de kap van 230 tot 500 bomen was voor de gemeenteraad begrijpelijkerwijs een stap te ver. Ook andere locaties werden uiteindelijk niet geschikt bevonden door de gemeente. Daarnaast is een veld op afstand de revue gepasseerd, maar de club op twee locaties vestigen is financieel en organisatorisch niet haalbaar. LHC Roomburg wordt namelijk met haar 1350 leden, op de barman en de technisch manager na, geheel gerund door vrijwilligers.

De hockeyclubs in de regio Leiden zijn zo gesitueerd dat iedereen in zijn eigen buurt kan hockeyen. Zo is LHC Roomburg een wijk-gebonden club: 82% van alle jeugdleden en 60% van de senioren woont op minder dan 7 fietsminuten afstand. Dit geldt ook voor onze ruim 400 vrijwilligers. Daarnaast heeft Roomburg in 65 jaar een sterke band met de wijk opgebouwd. Inmiddels is de derde generatie Roomburgers aan het hockeyen. Wij willen dat heel graag als onderdeel van, en in verbinding mét deze buurt, nóg minimaal 65 jaar doen.

  

Initiatief Nieuw Roomburg Park
LHC Roomburg wil in goede harmonie met alle andere belanghebbenden van het park, zoals groengenieters, directe omwonenden en omliggende wijken, de scholen, de tennisclub, sporters en wandelaars met of zonder hond, de uitbreidingsplannen verwezenlijken. Daarom hebben wij samen met de Tennisvereniging Roomburg, Lorentzschool, de Hazewinkelstraat en kinderopvang ’t Kasteel die in de speeltuin en de hockeyclub huist, in 2015 het initiatief Nieuw Roomburg Park genomen. Doel was om plannen te ontwikkelen die de verschillende functies van het park zouden laten integreren en versterken. Zo kon het open wijksportpark duurzaam de toekomst in.

Voorstel Herinrichting Roomburgerpark Leiden
Na een lang participatietraject zijn een aantal van de ideeën uit dit initiatief overgenomen en gecombineerd met andere ideeën. Dit heeft ertoe geleid dat er sinds een paar maanden een mooi voorstel voor de herinrichting van het Roomburgerpark ligt mét een multifunctioneel sportveld, betere verkeersveiligheid en klimaatadaptatie, een groen schoolplein, betere speelvoorzieningen én meer groen en biodiversiteit.

Dit voorstel wordt door een grote meerderheid van de gemeenteraad gesteund en zou in november 2020 op een haar na zijn aangenomen. Op een haar na, want slechts 9 van de 39 zetels waren stelselmatig tegen het plan. SP, PvdD en Partij Sleutelstad hebben echter wel de campagne mogelijk gemaakt van een aantal felle tegenstanders die met een eenzijdig verhaal een referendum hebben weten af te dwingen. In maart mag daardoor heel Leiden zich gaan uitspreken over het plan voor onze wijk.

Wat het plan allemaal inhoudt is het beste te zien op https://www.roomburgerparkleiden.nl. Hier is de gemeentelijke informatie op een overzichtelijke en toegankelijke manier weergegeven.


Vragen en antwoorden (Q&A)
Klik op de vraag om het antwoord te zien.

Extra veld
Waarom willen we zo graag een extra (multifunctioneel) veld?
We hebben erg veel leden voor het huidige aantal velden. We zitten in de top 3 qua ratio leden/velden. Sinds 2002 is de club bezig extra ruimte te krijgen en al lange tijd is dit in diverse beleidsnota's toegezegd. Zie interview betreffende wethouder.

De huidige juniorenteams zijn erg groot gemaakt om maximaal te voldoen aan de vraag. Hierdoor spelen en leren de spelers mogelijk minder (met 16 spelers zit je langer op de bank dan met 14). We wijken met keepers al voltijds uit naar Alecto en voor reguliere teamtrainingen naar Trigon, maar daar kunnen geen wedstrijden worden gespeeld. Daarom spelen we nu ook meerdere 'thuis-wedstrijden' op het universitair sportcomplex aan de andere kant van de stad.

Potentiële leden (vooral jeugd) worden jaarlijks afgewezen omdat er geen plek is op onze hockeyclub. Met een extra multifunctioneel veld kunnen meer mensen en kinderen hockeyen binnen Leiden. In Leiden worden bovendien ruim 8500 huizen gebouwd de komende jaren, waarvan een groot deel in de Lammenschansdriehoek. Dit zal zorgen voor een toenemende vraag naar hockey.

Het is al een lange tijd de wens om ook ouderen en minder validen de kans te geven om te hockeyen (L/G hockey) maar nu ontbreekt daarvoor de ruimte. De gemeente wil dit initiatief steunen met een subsidie.

Waarom kiezen we niet voor een veld ergens anders in de stad?
Meerdere factoren maken het slecht mogelijk om een ander veld te gebruiken in de stad:

Een groot aantal van onze jeugdteams wordt getraind door onze eigen Junioren, vaak aansluitend op hun eigen training. Deze zijn soms jong en meestal niet gediplomeerd. Daarom is toezicht nodig van professionals of gediplomeerden. Op meerdere locaties trainen betekent op meerdere locaties toezicht en dat is niet goed te realiseren en te duur.

Financieel is het onhaalbaar: Vaak trainen de trainers zelf aansluitend aan de training die ze zelf geven. Daarom moet dit op dezelfde locatie gebeuren, fietsen naar een ander deel van de stad is dan niet mogelijk. Er zijn dan meer trainers nodig, meer gediplomeerden en professionals en dan ook nog veel meer materiaal als ballen (één team heeft 100 ballen) en hesjes nodig. Ook zal er een dubbele barbezetting en dubbel onderhoud (door vrijwilligers) nodig zijn. Er zijn een aantal hockeyclubs bekend met zo'n satellietveld, maar dit is niet goed bevallen, mede vanwege de hoge kosten.

Door alles op 1 locatie te houden, behoud je ook de samenhang binnen de club. Dat maakt de hockeyclub Roomburg die sterke, sociale club die voor 99% draait op vrijwilligers. Bovendien blijkt dat ouders veel meer betrokken zijn bij clubs direct om de hoek en de club daarmee ook maatschappelijk veel sterker maken, ook als vrijwilliger.

De beperkte keuze die Roomburg heeft is daarom uitbreiden op huidige locatie (het huidige inrichtingsvoorstel), verhuizen naar andere locatie (maar geen locaties beschikbaar) of niet uitbreiden. Met het laatste wordt echter geen oplossing gevonden op de vraag naar extra ruimte voor hockey in Leiden, en zullen veel Leidenaren niet de sport van hun keuze kunnen beoefenen.

Wie kunnen er nog meer gebruik maken van het multifunctionele veld?
De hockeyclub huurt het veld voor het aantal uren van de gemeente dat zij het echt nodig heeft. Dat is dus voornamelijk voor de jeugd. Als wij het niet huren kunnen andere clubjes en vrije sporters gebruik maken van het multifunctionele veld (het is gratis voor vrije sporters). Overigens zijn onze andere velden tegenwoordig ook vrij toegankelijk wanneer er niet gegymd of gehockeyd wordt. Op dit moment staat nog niet vast om welke uren het exact zal gaan, dat zal mede afhangen van het aantal aanmeldingen in de verschillende categorieën. Naar verwachting zal er niet gehockeyd worden op dit multifunctionele veld tot 16.30 en na 20.00 doordeweeks, na 17.30 op de zaterdag en ook niet tijdens de schoolvakanties. Ook op de zondag zal het veld niet of beperkt in gebruik zijn voor hockey.

Het huidige hobbelige kunstgras trapveldje blijkt uit de gemeentelijke enquête onder de jeugd niet meer te voldoen aan de behoefte. Wanneer het multifunctionele veld wel in gebruik is door de hockey en niet gebruikt kan worden om een balletje te trappen of voor een andere sportactiviteit, kan dit altijd nog op het Athletic Skills Model veldje (ongeveer dezelfde grootte als het huidige trapveldje). Al met al komt er dus voor iedereen meer, en vooral kwalitatief betere, sportruimte!

Hoe zit het nu met een vijfde veld? Moet dat er ook nog komen?
Wij hebben nu drie velden in het Roomburgerpark. Daarnaast trainen wij op het Trigon terrein met een deel van onze jeugd. Ondanks dat dit veld op enige afstand ligt en daarmee voor wat logistieke problemen zorgt, is het nog voldoende dichtbij om te voldoen voor bepaalde trainingen maar niet voor elftal wedstrijden. Dit omdat het niet de juiste afmetingen heeft. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit nu ons vierde trainingsveld is voor een beperkt deel van de tijd.

Wij komen hier echter niet mee uit. Zo moeten wij voor 'thuis'wedstrijden dit jaar uitwijken naar het Universitaire sportcomplex aan de andere kant van de stad, een van de redenen waarom wij graag mede gebruik zouden willen maken van een extra multifunctioneel veld in het park. Dit zou dan het vijfde veld zijn waar wij gebruik van maken en daarmee zijn wij volledig geholpen, zowel qua training als wedstrijden. Er bestaat dus nadrukkelijk geen wens voor een vijfde veld binnen het park.

Waarom zijn we niet verhuisd naar de rand van de stad?
De gemeente heeft in het verleden veel gezocht naar andere locaties voor de hockeyclub. Bij die zoektocht is nooit een geschikte locatie gevonden. Even leek de Vliet een goede optie maar omdat ook de ijshal hier een plek moest krijgen zouden er 250-500 bomen om moeten. Begrijpelijkerwijs vond de gemeente dit te gortig. Zie gemeenteraad Leiden https://bit.ly/3s27DrO

Een voordeel van in de wijk blijven is dat veel jeugdleden hier hun "third place" (eerste is thuis, tweede is school) vinden, waar zij veilig en vaak naar toe kunnen. Veel kinderen komen niet alleen naar de club voor hun geplande training of wedstrijd, maar ook om even met vrienden een balletje te tikken of naar een wedstrijd te kijken op de zondag. Bovendien blijkt dat ouders veel meer betrokken zijn bij een club direct om de hoek en de club daarmee ook maatschappelijk veel sterker maken, ook als vrijwilliger.

82% van de Roomburg jeugd en 60% van de senioren woont op minder dan 7 minuten fietsafstand. De 3 hockeyclubs in groot Leiden zijn nu geografisch heel mooi verdeeld, waardoor iedereen in de zijn eigen buurt kan hockeyen. Het is mooi om dit zo te houden. Zie het document met de geografische verdeling van onze leden.

Wat gebeurt er als het voorstel wordt afgewezen?
Dan moet de club inkrimpen qua jeugd, terug naar kleinere teams, en moeten er dus nog meer kinderen geweigerd gaan worden. Ook zullen we niet in staat zijn de groepen te bedienen die we graag willen: 1. ouderen (L hockey) 2. minder validen (G hockey) 3. studententeams.

Daarnaast is te verwachten dat de bouwkavel op het schoolplein dan voor woningbouw gebruikt zal worden.


Ledenbestand Roomburg
Hoeveel leden heeft Roomburg nu?
Anno september 2020 heeft de club 1356 spelende leden: 851 jeugd en 505 senioren

Waar wonen de leden van Roomburg?
82% van de jeugdleden en 60% van de senioren woont op minder dan 7 fietsminuten afstand. 88% van alle leden woont in Leiden en 95% in "groot Leiden" (incl. Voorschoten, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude). NB: Voor LOHC en Alecto gelden vergelijkbare cijfers (Jeugd 79% en 72% op minder dan 7 fietsminuten). Zie hier de geografische verdeling van LHC Roomburg en de omringende clubs.

Figuur woonlocaties jeugdleden

Een WOB-onderzoek van de hockeybond zou aangeven dat Roomburg geen 4e veld nodig heeft. Klopt dit?
Nee dat klopt niet. Volgens de KNHB-ratio's heeft LHC Roomburg op dit moment zelfs 4,5 velden nodig (één in het park en een half trainingsveld bij Trigon). Bij Roomburg is het tekort aan velden zo dat er nu al getraind wordt bij Trigon en met de keepers voltijds bij Alecto. Sommige thuiswedstrijden moeten worden gespeeld bij het universitair sportcomplex. Bovendien worden er nog steeds ieder jaar vooral kinderen afgewezen.

Het onderzoek zegt alleen dat in een aantal regio's de vraag naar hockey stabiliseert. Dat wordt niet gezien in Leiden. Zie hier de ontwikkeling van onze ledentallen t.o.v. de landelijke trend.

Kunnen de kinderen die afgewezen worden niet prima bij andere clubs hockeyen?
De clubs in "groot Leiden" zitten allemaal vol. Bovendien wonen en leven die kinderen in deze buurt. De jongere jeugd kan hier veilig even naar de club toe. Wanneer zij in Oegstgeest hockeyen kunnen zij niet zelfstandig op de fiets naar de club om even te gaan spelen met teamgenootjes. De clubs in "groot Leiden" zijn geografisch heel mooi verspreid.


Sport
Wat krijgt de Roomburger?
De (potentiële) hockeyer krijgt na 18 jaar de eerder toegezegde extra ruimte om te gaan hockeyen. Vooral de jeugd zal hiervan profiteren. Meer jeugd, maar ook kleinere teams, dus meer bewegen en meer leren.

Er hoeven geen thuiswedstrijden meer gespeeld te worden van de jeugd op andere locaties.

Er ontstaat ruimte voor extra trainingen zoals een specialisten training of een derde training voor topteams. Ook de keeperstraining kan deels op eigen locatie plaatsvinden.

We krijgen ruimte voor studenten teams. Dit maakt de overgang van junioren naar senioren ook gemakkelijker. Voor hen is in de vaste seniorenteams niet altijd ruimte.

Wat krijgt de andere sporter?
Een multifunctioneel veld met goals dat buiten de huurtijden vrij gebruikt kan worden. Met name de jongeren hebben aangegeven dat het huidige trapveldje gevaarlijk hobbelig en versleten is. Op het nieuwe veld kan iedereen veilig en met veel plezier een balletje trappen.

Er komt een Athletic Skills Model (ASM) veldje. Dit komt voort uit een nieuwe visie gericht op de motorische ontwikkeling voor jong en oud. Het veld is geschikt voor verschillende gebruikers: leerlingen van de basisscholen, jongeren kunnen een balletje trappen, maar ook andere ongeorganiseerde sporters kunnen hier verschillende trainingen doen.

De jogger krijgt 25% meer wandelpad (1.400 wordt 1.720 meter). Dit is buiten het park aan de Meijerskade gerekend.

Als het multifunctionele veld komt, kan worden gestart met gehandicapten-hockey en hockey voor ouderen (L en G-hockey). Ook kunnen de omliggende scholen nog meer gebruik maken van de hockeyvelden voor gymlessen.

De faciliteiten van onze hockeyclub worden door het open karakter van een wijksportpark ook toegankelijker voor niet-leden. Het wordt een plek waar ouderen die hier bewegen, ongeorganiseerde sporters, wandelaars, hondenbezitters, buurtgenoten, kinderen en alle Leidenaren een drankje kunnen doen of wat kunnen eten.

Wat krijgt de tennisvereniging?
De tennis krijgt er op dit moment niets bij. Wel heeft de gemeenteraad aangegeven aan Burgemeester en Wethouders om te kijken of een Padelbaan ingepast kan worden.

Wat kan er nog verbeterd worden voor de sporter?
De gemeenteraad heeft aangegeven om te kijken of een Padelbaan ingepast kan worden. Verder moet gekeken worden of er een veilige aansluiting gevonden kan worden tussen tennis en de speeltuin, zodat ouders kunnen tennissen en de kinderen veilig kunnen spelen.


Groen, natuur en biodiversiteit
Wat gebeurt er in het groene deel van het park?
Natuurlijke oevers, bloemrijk grasland en de boomgaard met pluk- en fruitbomen die waarschijnlijk komt, geven nieuwe soorten groen aan het park. Met name de natuurvriendelijke oevers leveren heel veel biodiversiteit op. Zie Stowa en het hoogheemraadschap van Rijnland

Wat komt er extra bij het park?
De vrije ruimte bij de school wordt groen ingericht met onder andere een Tiny Forest, een relatief klein maar zeer boomrijk gebied (3 bomen per m2!), waardevol voor natuureducatie voor de basisschoolkinderen. Ook levert dit meer insecten en kleine vogels op, kortom een grotere biodiversiteit. Zie https://www.ivn.nl/tinyforest

De inloopstrook en de huidige fietsenstalling van onze hockeyclub worden vergroend (bomen en bloemrijk grasland) en bij het park gevoegd.

Er komt 25% meer wandelpad in het park (1.400 wordt 1.720 meter). Bovendien wordt het Roomburgerpark via een groene sluis aangesloten op het park aan de Meijerskade waardoor een groter aaneengesloten park ontstaat met ruim 2.100 meter wandelpad en doorgaande groene routes, voor dieren en wandelaars. Daarnaast krijgt het Meijerspark nieuwe aanplant en wordt de biodiversiteit vergroot. Op deze wijze gaat het Meijerspark onderdeel worden van het Roomburgerpark en kan gesteld worden dat 'de groene parkbeleving' wordt vergroot en dat 'het park de wijk wordt ingetrokken'.

In het totaal wordt er voor ca € 1.005.000 geïnvesteerd in groen en biodiversiteit. Zie gemeenteraad.

Bij de Lorentzschool komt een 'Tiny Forest'. Wat is dat eigenlijk?
Dat zit zo: de bosjes worden aangelegd volgens een vast concept, gebaseerd op de bosbouwmethode van een Japanse professor:
Op een relatief klein oppervlakte (200 m2) worden 600 inheemse bomen en struiken geplant, ongeveer 30 soorten door elkaar. Daardoor neemt de biodiversiteit in korte tijd enorm toe. Er huizen vogels, vlinders en bijen en de ondergrond zit vol met bodemdiertjes, schimmels en goede bacteriën.

Mensen kunnen de ontwikkeling volgen door de seizoenen en jaren heen: natuurbeleving dichtbij huis. De bosjes zorgen voor een prettig klimaat, koelte, gezonde lucht en wateropvang.

In Nederland zijn inmiddels 100 Tiny Forests aangelegd. Meer info vindt u bij het IVN, die het idee naar Nederland haalde, zie www.ivn.nl.

Wat verandert er voor de wandelaar?
Tijdelijk zal het park minder aantrekkelijk zijn. Er worden een aantal bomen gekapt of verplaatst (47 in het park en 20 op het schoolplein, samen 67 bomen). Daar zitten gelukkig geen monumentale of 'waardevolle' (in de definitie van de gemeente) bomen bij. Er worden echter naast het Tiny Forest, nog eens 95 nieuwe bomen geplaatst. In de ontwerpfase zal dit precies ingetekend worden. De Universiteit Leiden en Naturalis hebben toegezegd de gemeente te assisteren bij het stimuleren en realiseren van de vergroening en willen dit ook actief monitoren. Zie https://leiden.groenlinks.nl/roomburgerpark

Verder raakt de wandelaar het kunststof trapveldje kwijt (900 m²) en daar omheen 5.000 m² grasveld. Daarvoor in de plaats komt er zo'n 4.500 m² ander en diverser groen voor terug rondom het huidige park. De paden blijven bestaan.

Wat kan er aan het plan nog verbeterd worden om het nog aantrekkelijker te maken?
Allereerst moeten de nieuwe bomen geen hele jonge bomen maar volwaardige bomen zijn, vergelijkbaar met de nieuwe bomen aan de Hooigracht, zodat het uiterlijk van het park snel weer op waarde is.

Verder zijn er extra mogelijkheden om het vergrote Roomburgerpark via een groene route te verbinden met het Singelpark en zo naar polderpark Cronensteijn en/of het Romeinse Park Matilo. Dat zou betekenen dat het succesvolle Singelpark uitgebreid wordt met >15 km. De hockeyclub is voorstander om dit samen met alle belanghebbenden en met de gemeenteraad en B&W op te pakken. Ons clubhuis met terras kan daarbij een plek worden om onderweg, in de buitenlucht of binnen, een koude of warme consumptie te gebruiken.

Groen is toch onmisbaar voor de gezondheid?
Ja, groen is onmisbaar voor onze gezondheid, net als bewegen. De gezondheidsraad heeft dan ook twee adviezen aan de ministers uitgebracht: om zorg te dragen voor voldoende groen in buurt van de mensen en om zorg te dragen dat er voldoende sport- en beweegmogelijkheden zijn, met name voor de jeugd. Wanneer je vroeg begint met sporten heb je snel gezondheidsvoordelen en blijf je langer in je leven sporten en bewegen.

Zie ook Gezondheidsraad https://bit.ly/2XuHynf en https://bit.ly/3bpMWAh

Er komt een extra kunstgrasveld bij. Kan dat geen kwaad voor de gezondheid?
Het klopt dat er een extra multifunctioneel veld bijkomt. Het zal gaan om een met zand ingestrooid kunstgrasveld, zonder (ongezonde) rubberkorrels. Dit gaat ten koste van het huidige kunststof en hobbelige trapveldje, omliggende grasveld en 47 bomen. Tegelijkertijd wordt het hele park in zijn geheel opgeknapt. Er wordt veel stenen oppervlak vergroend en er worden delen van wegen afgesloten. Hierdoor is er minder (sluip)verkeer en blijft de verhouding groen-sport/spelen ongeveer gelijk. Voor de schoolkinderen van de Lorentzschool wordt het leuker en veiliger, en ook de oudere jeugd gaat er op vooruit. Zie de visuals op www.roomburgerparkleiden.nl

Het inrichtingsvoorstel gaat dan ook over én groen, én sport, én spel, én veiligheid, én ontmoeting.


Speeltuin
Wat verandert er door het plan voor de speeltuin?
Deze wordt voornamelijk op verzoek van omwonenden verplaatst, met als voornaamste reden de eventuele overlast van het multifunctionele veld tot een minimum te beperken. Maar ook voor Roomburg is het prettiger wanneer het multifunctionele veld dichtbij het clubhuis komt.

De kwaliteit, veiligheid en grootte van de speeltuin moet minimaal gelijk blijven. In het inrichtingsvoorstel wordt niet aan alle eisen voldaan. Zo is in het plan de speeltuin open en staan er teveel bomen in. De gemeenteraad heeft daarom een motie aangenomen die Burgemeester en Wethouders vraagt hiervoor zorg te dragen. De wethouder heeft toegezegd deze motie uit te voeren. Het is belangrijk raad en wethouder aan deze motie te houden.

Er zijn ook voordelen voor de speeltuin. Een deel van de huidige speeltoestellen is verouderd en economisch afgeschreven. Deze kunnen direct vervangen worden. Ook kan de speeltuin aantrekkelijker gemaakt worden met een meer natuurlijk karakter, maar natuurlijk moet het bestuur van de speeltuin zelf bepalen waar de behoefte ligt.

Hoe is de verhouding tussen de hockeyclub en de speeltuin?
Die is goed. Wij steunen de speeltuin in hun wens een gelijkwaardige speeltuin te blijven, qua grootte, veiligheid, gebouw, speeltoestellen en ontmoeting. Wij steunen hen niet alleen in woorden, maar ook in gedrag. Wij trekken samen op om de gemeenteraad te overtuigen dat de speeltuin één van de belangrijke factoren in het park is. En de breed gedragen motie voor de speeltuin laat zien dat dit ook gelukt is! Verder werken wij samen om het afval samen op te slaan.

Waarom is het bestuur van de speeltuin bezorgd?
Een motie hoeft niet, of niet helemaal, uitgevoerd te worden. Wij begrijpen de zorgen van het bestuur van de speeltuin daarom goed en blijven hen steunen in hun wens een gelijkwaardige speeltuin te krijgen. Vele Roomburgers zijn immers ook lid of lid geweest van de speeltuin en dragen de speeltuin een zeer warm hart toe. Wij hebben echter dankzij het feit dat zowel het college als de gemeenteraad achter de motie staan, er alle vertrouwen in dat dit ook echt gaat gebeuren.

Waarom wordt de speeltuin verplaatst?
Zowel de buurt als wijzelf hebben de voorkeur uitgesproken om het multifunctionele veld direct bij de club aan te leggen. Dit geeft minder overlast van het multifunctionele veld qua geluid en licht voor de bewoners van het Van Vollenhovenplein, én er is beter toezicht op het veld vanuit de hockeyclub. Ook zou het mogelijk beter zijn voor het ecologisch systeem van de vijver. Maar voor de hockeyclub is het geen breekijzer en kan het veld ook achter de huidige speeltuin komen..

Wordt de nieuwe speeltuin veilig?
Ja, de veiligheid blijft minimaal gelijk omdat de speeltuin weer omheind moet gaan worden volgens de motie, en omdat er nieuwe speeltoestellen worden neergezet die voldoen aan de nieuwste veiligheidsstandaarden. Mogelijk zal de veiligheid zelfs dus toenemen.


School
Wat komt er op het schoolplein?
Op het schoolplein komen: 1. bomen en een Tiny Forest 2. Athletic Skills Model (ASM) veldje 3. een gedeelde fietsenstalling met onze hockeyclub (gebruik is nl nooit tegelijk en de ruimte die hierdoor vrijkomt op onze oude fietsenstalling wordt vergroend. 4. geleidelijke overloop in het park.

Wat verbetert er voor de kinderen van de Lorentzschool qua spelen?
De Lorentzschool krijgt eindelijk een mooi schoolplein in plaats van de kale stenen. Er komt een Athletic Skills Model (ASM) veldje als onderdeel van het schoolplein dat door de kinderen gebruikt kan worden. Er komt ook een Tiny Forest waar kinderen zelf hun biologieles in praktijk kunnen brengen en op ontdekkingstocht kunnen.

Dankzij de hogere verkeersveiligheid kunnen de kinderen fijner spelen.

AAls het plan wordt aangenomen komen er definitief geen appartementen op het schoolplein, dus dan blijft het groot.


Verkeer
Wat gebeurt er op het gebied van de verkeersveiligheid rond de club en de school?
De Van Vollenhovenkade wordt bij de school afgesloten. Hierdoor wordt de omgeving veiliger. Er komt ook een Kiss & Ride parkeerplaats (56 plekken) welke de verkeersdruk vermindert. De parkeerplaatsen worden half steen, half gras waardoor onder andere het water op natuurlijke wijze afgevoerd kan worden. Zie voorbeeld.

Wat verandert er aan de Meijerskade?
Het Roomburgerpark wordt via een groene sluis aangesloten op het park aan de Meijerskade waardoor een groter aaneengesloten park ontstaat met ruim 2.100 meter wandelpad. Afsluiting van het Van Vollenhovenplein zorgt voor minder autoverkeer wat maakt dat het hele gebied rondom het park een natuurlijke omgeving wordt om in te wandelen: het park wordt hiermee de wijk ingetrokken.


Jongeren
Wat krijgen oudere kinderen, de jongeren?
Alle jongeren krijgen er heel veel meer sport- en spelruimte bij in de vorm van een multifunctionele sportveld en het Athletic Skills Model (ASM) veldje.

De vieze, ongezellige en onveilige hangplek midden in het park verdwijnt. De jongeren krijgen een nieuw Jongeren Opvang Plek (JOP) naast het ASM-veld. Hier worden 'hangen' en 'bewegen' aan elkaar gekoppeld. Het JOP wordt geplaatst aan de rand van het park waardoor de kans op onveiligheid veel kleiner is.

Wat kan er nog verbeterd worden voor de jongeren?
Het JOP moet meer worden dan een loze hangplek. In samenwerking met de wijkagent en een jongerenwerker die hockeyt wil LHC Roomburg investeren in deze jongeren. Zodat zij daadwerkelijk gaan bewegen en niet alleen maar hangen.


Kosten en Politiek
Wat zijn de totale kosten van het inrichtingsvoorstel?
De totale investering is begroot op € 4.400.000, inclusief 10 % onvoorzien en plankosten. Zie ook begrotingsraming gemeente leiden, o.m. pagina 7. De investering voor ontmoeting is deels komen te vervallen.

€ 1.005.000 wordt in groen en biodiversiteit geïnvesteerd
€ 1.130.000 in infrastructuur en verkeersmaatregelen (Afsluiten Van Vollenhovenkade en Van Vollenhovenplein)
€ 1.110.000 in sport (€ 830.000 voor het multifunctionele veld en € 280.000 in ASM-veldje). De investering in het multifunctionele veld komt deels weer terug bij de gemeente doordat o.a. de hockeyclub en scholen hier huurgelden voor betalen.
€ 520.000 in speeltuin (verplaatsing en vernieuwing afgeschreven toestellen).
€ 500.000 voor ontmoeting en sociale programmering vanuit een centraal punt in het plangebied.
Totale investering: € 4.400.000 incl onvoorzien en plankosten.

Wat vindt de gemeenteraad van het plan?
De gemeenteraad staat in overgrote meerderheid achter het inrichtingsvoorstel (30 voor, 9 tegen). Alleen Partij voor de Dieren, SP en nog 3 (lokale) partijen met 1 zetel zijn stelselmatig tegen. Met een activistische campagne vol onjuistheden hebben zij echter wel een referendum weten af te dwingen. Alle verloren groen wordt echter ruimschoots gecompenseerd (ook Groen Links steunt dit) en er worden tegelijk ook andere zaken aangepakt zoals het kale schoolplein en de verkeersveiligheid.

Waarom vindt de gemeenteraad het een goed plan?
De gemeente is sinds 2002 op zoek om ons, hockeyclub Roomburg, de ruimte te geven die wij nodig hebben om de behoefte voor hockey in te vullen. Daarnaast heeft de gemeente als doelstelling om Leidenaren meer te laten sporten en ook ongebonden sporters meer ruimte te geven om goed en veilig te kunnen sporten.

In het beleidsakkoord van de coalitie wordt ook het grote belang van groen aangegeven Ook de coalitiepartijen laten duidelijk het belang van groen en biodiversiteit zien, zoals GroenLinks die duidelijk primair kiest voor groen. Ook deze partij is o.a. positief vanwege de verbetering van groen en biodiversiteit die dit plan meebrengt. Zie hier hun toelichting.

Ook zijn klimaatadaptatie, toename van de verkeersveiligheid en het vergroten van de maatschappelijke rol van sportclubs, onderwerpen die hoog op de agenda staan bij de gemeente. In geval van een open wijksportpark wordt Roomburg meer een plek om elkaar in de buitenlucht te ontmoeten of elkaar binnen te treffen bij een warme of koude consumptie, voor leden maar ook voor níet-leden.

De gemeenteraad heeft Burgemeester en Wethouders (B&W) gevraagd te onderzoeken hoe al deze functies in het park en de directe omgeving verbeterd en versterkt kunnen worden. Zij zijn met een plan gekomen dat volgens het grootste deel van de gemeenteraad voldoet. Dit inrichtingsvoorstel gaat dan ook over alles: over én groen, én sport, én spel, én veiligheid, én ontmoeting.

Welke politieke partijen zijn positief/negatief over de plannen?
GroenLinks (8 zetels), PvdA (4 zetels), VVD (6 zetels), D66 (9 zetels) en CDA (3 zetels) zijn overwegend positief over de plannen.

Tegen zijn Partij voor de Dieren (3 zetels), SP (3 zetels), Partij Sleutelstad (1 zetel), ChristenUnie (1 zetel) en Leiden Participeert (1 zetel).


Duurzaamheid en maatschappelijke rol
Wat doen we op het gebied van duurzaamheid?
Verlichting: In 2020 is ledverlichting geplaatst. Deze geeft een aanzienlijke besparing (tot 70%) op de stroom.

Water: Sinds najaar 2020 heeft hockeyclub Roomburg 3 watervelden en een waterberging voor regenwateropvang. Hiermee kunnen de hockey én tennisvelden besproeid worden. Dit zorgt ervoor dat we geen leidingwater meer nodig hebben. Het regenwater wordt gezuiverd met onder andere UV licht, alle micro-organismen worden gedood.

De waterberging kan tijdens grote plensbuien juist veel water opnemen dat anders in de al volle sloten afgewaterd moet worden. De waterberging is overigens afgestemd op het geplande nieuwe rioleringssysteem in de Professorenwijk. Zie https://adobe.ly/3oG3nw3

Lees hier de informatie van de gemeenteraad Leiden over de 7 miljoen liter drinkwater die door de clubs bespaard wordt.

Hoe wordt voorkomen dat een kunstgrasveld schade geeft aan het milieu?
De kunstgrasvelden worden een aantal keren per jaar geborsteld en gezogen. Daarmee wordt het allergrootste deel van de slijtage keurig afgevoerd. Wanneer een veld na 12 tot 15 jaar versleten is, wordt het afgevoerd en tegenwoordig kan 60 tot 96% van de grasmat in een Nederlandse fabriek gerecycled worden. Zie https://bit.ly/35eZoyO

Bevat het kunstgras (ongezonde) rubberkorrels?
Nee, het geplande nieuwe multifunctionele veld zal met zand ingestrooid worden. Onze drie hockeyvelden worden met water besproeid. Hockeyvelden bevatten nooit rubberkorrels.

Levert het multifunctionele veld niet te veel hittestress op wat slecht is voor de klimaatadaptatie?
Er komt 6000m2 nieuw kunstgras maar er verdwijnt ook 900m2 (trapveldje) en 400m2 (inloopstrook) kunstgras. Daarnaast wordt veel versteend oppervlak vergroend (straten, schoolplein en onze fietsenstalling). Ook komen er minimaal 23 bomen extra in het park en een Tiny Forest met honderden bomen/planten op het schoolplein. Per saldo wordt daardoor de extra hittestress ruimschoots gecompenseerd. Bekijk hier de kaart met de plannen om de klimaatadaptatie te verbeteren.

Welke maatschappelijke rol pakt Roomburg op?
Wij zien in onze hockeyclub een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid dan alleen de voorziening van hockey voor onze eigen leden. Daarom bieden wij ruimte aan een buitenschoolse opvang (BSO) in ons pand en gaan we vanaf april samenwerken met DZB, die re-integratieplekken biedt aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook maken diverse buurtclubjes soms al gebruik van ons clubhuis en in deze corona tijd worden onze velden gebruikt voor allerlei sporten waaronder dans. Buiten de trainingstijden wordt er ook veelvuldig gevoetbald op de velden. Daarnaast krijgt ouderengym meer ruimte. Ook maken de omliggende scholen veel gebruik van de hockeyvelden voor gymlessen.

Als het multifunctionele veld komt, kan er ook worden gestart met gehandicapten-hockey en hockey voor ouderen. De gemeente wil hier subsidie voor verlenen.

De verwachting is dat verder, nog meer dan nu al het geval is, de velden ingezet zullen worden voor mooie sociaal-maatschappelijke activiteiten.